Teräkselle

TC-ROTARY BURR RBF, Ø 3X38 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7883031031
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR RBF, Ø 4X40 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7883031041
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR RBF, Ø 6X43 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7883031061
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR RBF, Ø 6X50 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7883061061
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR RBF, Ø 8X63 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7883061081
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR RBF, Ø 10X65 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7883061101
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR RBF, Ø 12X70 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7883061121
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR RBF, Ø 16X75 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7883061161
Tehdas toimitus 1-3pv