Teräkselle

TC-ROTARY BURR TRE, Ø 8X58 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7863061081
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR TRE, Ø 12X65 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7863061121
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR TRE, Ø 3X38 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7863031031
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR TRE, Ø 4X36 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7863031041
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR TRE, Ø 6X39 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7863031061
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR TRE, Ø 6X50 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7863061061
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR TRE, Ø 10X61 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7863061101
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR TRE, Ø 16X70 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7863061161
Tehdas toimitus 1-3pv