Teräkselle

TC-ROTARY BURR WKN, Ø 3X38 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7813031031
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR WKN, Ø 6X36 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7813031061
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR WKN, Ø 8X53 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7813061081
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR WKN, Ø 12X57 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7813061121
Tehdas toimitus 1-3pv