Teräkselle

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 2X38 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7783031021
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 3X38 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7783031031
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 6X43 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7783031061
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 8X65 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7783061081
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 10X65 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7783061101
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 3X50 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7783032031
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 3X75 CUT 3, SHANK Ø 3MM

7783034031
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 4X50 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7783061041
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 6X50 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7783061061
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 12X70 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7783061121
Tehdas toimitus 1-3pv
     

TC-ROTARY BURR ZYA-S, Ø 16X70 CUT 3, SHANK Ø 6MM

7783061161
Tehdas toimitus 1-3pv